Adatvédelmi nyilatkozat
A tájékoztató célja a https://laczkovitstakacstimea.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatójának (a továbbiakban: Felhasználó) informálása a honlappal kapcsolatos adatkezelésekről. Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült és a honlapon való közzététel napjától hatályos.

I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Laczkovits-Takács Tímea


Postacím: 9012 Győr, Szertári u. 4.


E-mail: takacs.timea@gyor-ph.hu

II. A Honlapon megvalósuló adatkezelés

a. A cookie-k alkalmazása

 1. A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a honlapok megbízásából tárolt adatcsomag. A sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, a felhasználó esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A tárolt adatok révén a felhasználónak megfelelő beállítású lap töltődik be.
 2. A honlap semmilyen cookie-t nem hoz létre és nem tárol adatokat a látogató számítógépén.

b. Kapcsolat-felvételi űrlapokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. A honlap lehetőséget nyújt kapcsolatfelvétel céljából e-mail küldésére. Az itt megadott adatokat a honlap nem tárolja, azokat csak továbbítja.
 2. A megadott adatok kezelésének célja a Felhasználó részére közvetlen kapcsolat-felvételi lehetőség biztosítása.

III. Az adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.
 2. A kapcsolatfelvétellel összefüggésben megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 3. Amikor az adatokat megadja az Adatkezelő számára, a Felhasználónak hozzá kell járulnia személyes adatainak kezeléséhez az űrlap végén található szövegrész előtti „checkbox”-ra kattintással. Amennyiben a hozzájárulását nem adja meg, akkor az adatkezelés nem valósul meg és a „Kapcsolat-felvétel űrlap” funkció a Felhasználó részére nem használható.

IV. A Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a saját személyes adatai tekintetében jogosult az adatkezelési hozzájárulás megadására.
 2. Amennyiben Felhasználó nem a saját adatai adja meg, Felhasználó kötelezettsége az adatkezeléssel érintett személy hozzájárulásának beszerzése.
 3. A megadott adatok megfelelőségéért a Felhasználó felel.

V. A kezelt adatok köre

 1. A kezelt adatok köre:
  A Honlap megtekintése során, a Felhasználónak lehetősége van a Kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével közvetlenül elektronikus üzenetet küldeni. Az űrlapon a Felhasználó nevének, e-mail címének, valamint telefonszámának kezelése történik.

  A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása:
  Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelési hozzájárulást az érintett írásban az alábbi e-mail címen vonhatja vissza: takacs.timea@gyor-ph.
  hu

VI. Adattovábbítás

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – nem kerülnek továbbításra.

VII. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 1. Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.
 2. Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.
 3. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.
 4. Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó:
  • vitatja az adat pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
  • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
  • azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,
  • tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná, ha az adatkezelés olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Felhasználó kérheti továbbá – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adat adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

IX. Adatbiztonság

 1. Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)
 2. Tárhelyszolgáltató
 3. Adatvédelmi tisztségviselő nincs és a vonatkozó jogszabályok szerint erre nincs is szükség

X. Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).

Laczkovits-Takács Tímea